Investor

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I CORPOWER OCEAN AB

Aktieägarna i Corpower Ocean AB, org.nr 556584-9824 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdag den 30 juni 2021.

 

STÄMMA ENDAST PER POSTRÖSTNING

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer årsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 21 juni 2021,
 • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdag den 29 juni 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 23 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.corpowerocean.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdag den 29 juni 2021. Det i fyllda formuläret ska skickas till CorPower Ocean AB, ”Årsstämma”, Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till finance@corpowerocean.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.corpowerocean.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 10. Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 11. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 13. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelse och revisor
 15. Val av valberedning
 16. Beslut om riktad emission av aktier
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av aktier
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 19. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Andreas Gunnarsson väljs till stämmans ordförande eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

 

Punkt 2 – Val av protokollförare vid stämman

Styrelsen föreslår att Markus Hökfelt väljs till protokollförare eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

 

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner

Till justerare vid årsstämman föreslås Christina Lundbäck eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder.

 

Punkt 8 b – Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning.

 

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Föreslås att stämman fastställer att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter samt högst tio suppleanter, samt att bolaget ska utse en revisor.

 

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

 

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av:

Andreas Gunnarsson (ordf.)

Patrik Möller

Ingvar Eriksson

Markus Hökfelt

Christina Lundbäck

Annica Wachtmeister

 

Till styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av:

Claes Eriksson

Göran Linder

Till revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Daniel Johansson.

 

Punkt 12 – Val av valberedning

Till valberedning föreslås:

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fem vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning ska konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen ska inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

 1. a) stämmoordförande
 2. b) antal styrelseledamöter och suppleanter
 3. c) val av styrelseledamöter och suppleanter
 4. d) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
 5. e) arvoden till revisorerna

 

Punkt 13 – Beslut om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 8 803 kronor 571 öre genom nyemission av högst 2 515 306 aktier enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma KIC InnoEnergy SE (”InnoEnergy”).
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt följer av separat avtal daterat 29 september 2020 (benämnt Fee Agreement) samt uppdaterat avtal daterat 4e december 2020 (benämnt Amendment Agreement, Fee Agreement) ingånget mellan Bolaget och InnoEnergy och övriga dåvarande aktieägare i Bolaget enligt vilket avtal InnoEnergy har rätt att teckna nya aktier i Bolaget på de villkor som anges däri.
 3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 14 juli 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,0035 kr (0,35 öre) per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde.
 5. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts utifrån de villkor som följer av Fee Agreement.
 6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast inom tre (3) veckor från teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma med avvikelse för aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emission av högst 242 794 aktier, innebärande att bolagets aktiekapital högst ökas med 849 kronor och 779 öre. Bemyndigandet gäller för beslut om emission av aktier riktade till KIC InnoEnergy SE. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt följer av separat avtal (Fee Agreement). Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som i allt väsentligt motsvarar de som tillämpats för emission av aktier enligt punkt 13 på dagordningen för årsstämman.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget vid behov ska kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsätt tillväxt, säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamhetensamt samt kunna bredda ägandet genom att knyta till sig strategiska investerare.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan. Frågan ska ha inkommit till Bolaget senast 10 dagar före stämman. Styrelsen och verkställande direktören ska hålla svar tillgängliga senast 5 dagar före stämman.

 

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, CorPower Ocean AB, Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten samt på bolagets hemsida www.corpowerocean.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

*

Stockholm i maj 2021

CorPower Ocean AB

Styrelsen